Certifiering, Kazakstan och Belarus 

Certifikatet är den viktigaste handling som krävs vid export av produkter till Eurasiska unionens (EAEU) länder Ryssland, Kazakstan, Belarus, Kirgizistan och Armenien. Vid export av produkter till Kazakstan eller Belarus och om Tullunionen inte har några tekniska föreskrifter för den produkt som ska certifieras, följs nationella bestämmelser, dvs. GOST K i Kazakstan och BelCT i Belarus. 

Certifiering – Kazakstan GOST K 

Om produkten inte hör till de produkter som omfattas av Tullunionens (EAEU) tekniska föreskrifter kan den höra till det nationella GOST K-certifieringssystemet i Kazakstan, som är likartat med det ryska GOST R-certifieringssystemet. 

Överensstämmelsen med standarder och normer bestyrks med obligatorisk eller frivillig certifiering och deklaration. 

Kommittén för teknisk reglering och metrologi vid Republiken Kazakstans Handels- och integrationsministerium fastställer användningen av standarder i Kazakstan samt övervakar och koordinerar teknisk reglering och metrologi. 

Liksom i Ryssland har det även i Kazakstan inträffat och fortsätter att inträffa stora förändringar i certifieringssystemet.  

Certifieringsprocessen i Kazakstan 

I Kazakstan gäller ett antal tekniska föreskrifter (”reglament”) och de produkter som hör till dessa certifieras och deklareras enligt föreskrifterna. Certifieringsscheman definierar det konkreta förfarandet och nödvändiga handlingar. Generellt kräver certifieringsprocessen när det gäller certifiering av serieproduktion granskning av handlingar, tester av prover samt auditering av produktionen. 

Påskyndat förfarande eller ”ansökningsdeklaration” 

I Kazakstan är det möjligt att använda ansökningsdeklaration för att påskynda import och förtullning. En ansökningsdeklaration som är registrerad hos certifieringsorganet tillåter att produkten importeras till landet. I praktiken upprättar importören och certifieringsorganet tillsammans en ansökningsdeklaration, där importören försäkrar att produkten motsvarar standarden och förbinder sig att inom en månad efter importen utföra certifiering i Kazakstan. 

Intyg om statlig sanitär-epidemiologisk registrering eller expertyttrande (hygienintyg; hygienisk slutsats) 

Den sanitär-epidemiologiska övervakningen fungerar i Kazakstan på samma sätt som i Ryssland. Reglerna och dokumentationen är desamma: Intyg om statlig registrering eller expertyttrande (hygienintyg; hygienisk slutsats). 

Användningstillstånd 

Farliga teknologier, utrustningar och material kräver användningstillstånd. Användningstillstånd utfärdas av kommittén för industrisäkerhet vid Kazakstans ministerium för specialsituationer. Tillståndsförfarandet kräver granskning av handlingar, produktcertifiering och auditering av industrisäkerheten. 

Certifiering – Belarus BelCT 

Om produkten inte omfattas av en teknisk föreskrift i Tullunionen (”reglament”), certifieras den enligt Belarus nationella standard eller tekniska föreskrifter. 

Certifieringsprocessen i Belarus 

För närvarande gäller republiken Belarus standarder, tekniska föreskrifter och tekniska krav. Belarus, liksom Ryssland, använder sig av ett antal certifieringsscheman enligt vilka certifieringen ska göras. Processen för certifiering av serieproduktion kräver granskning av handlingar, tester av prover och auditering av produktionen. 

Intyg om statlig sanitär-epidemiologisk registrering eller expertyttrande (hygienintyg; hygienisk slutsats) 

Den sanitär-epidemiologiska övervakningen fungerar i Belarus på samma sätt som i Ryssland. Övervakningsreglerna och dokumentationen är desamma: Intyg om statlig registrering eller expertyttrande (hygienintyg; hygienisk slutsats). 

Användningstillstånd 

Farliga teknologier, utrustningar och material kräver användningstillstånd av kommittén för teknisk industriövervakning

vid Belarus ministerium för specialsituationer. För att få användningstillstånd krävs granskning av handlingar samt certifiering och auditering av industrisäkerheten. Enligt lag får farliga industriprodukter inte användas utan en deklaration om industrisäkerhet.  

Kostnadsfri rådgivningstjänst

Ta kontakt med oss redan idag om du behöver information om certifiering eller andra krav med tanke på marknaderna i Ryssland och Tullunionen.
Du kan skicka frågorna med e-post, vi läser dem och tar kontakt.
[email protected]