Finansiering kan sökas från NTM-centralen och Business Finland 

Utvecklingsbidrag till företag – NTM-centralen 

NTM-centralen beviljar utvecklingsbidrag till små och medelstora företags utvecklingsåtgärder när företaget inleder sin verksamhet, vill göra stora satsningar på förnyelse eller strävar efter att växa. Speciellt fokus läggs på företagens internationalisering. 

Föremål för utvecklingsbidrag 

Företaget kan använda utvecklingsbidraget för att förbättra möjligheterna för export och internationalisering eller söka tillväxt genom att utveckla nya produkter, tjänster eller produktionsmetoder. Företaget kan vilja hitta nya marknader eller kartlägga nya affärsmöjligheter. 

Företaget ska upprätta en projektplan för utvecklingsprojektet, som beskriver de planerade åtgärderna inklusive tidtabell och kostnader samt vilka resultat som eftersträvas med projektet. I utvecklingsprojektet ska det finnas ett anbud från Markinvest. 

Market Explorer-finansiering – Business Finland 

Finansieringstjänsten är avsedd för företag som söker nya marknader i utlandet för sina produkter eller affärsmodeller genom att köpa experttjänster. Företaget kan vara i inledningsfasen av internationalisering eller redan vara verksamt på exportmarknaden. I samband med finansieringsansökan ska anbud begäras från Markinvest. 

 

Experttjänster som kan erhållas från Markinvest med hjälp av finansiering 

1. Experttjänster inom certifiering

Markinvest Oy:s experttjänster inom certifiering:

  • -företagsspecifik personalutbildning inom certifiering: ”EAC, GOST-R-certifiering i Tullunionen och Ryssland”

  • -förhandsutredning av certifieringsbehov: ”Förhandsutredning, optimal certifieringslösning”

2. Övriga experttjänster

-Internationaliseringsplan och -strategi
Utredning av affärsmöjligheter, förkonceptualisering

-Marknadskartläggning för befintlig produkt på nya marknader och utredning av lokaliseringsbehov. För marknadskartläggning kan data även samlas in genom provmarknadsföring.

-Marknadsanalys, utredning av konkurrenssituation

-Kartläggning av återförsäljare och distributionspartner-Utredning av lagkrav och standardkrav samt utredningar angående internationellt produktskydd för befintliga produkt

Kostnadsfri rådgivningstjänst 

Ta kontakt med oss redan idag om du behöver information om certifiering eller andra krav med tanke på marknaderna i Ryssland och Tullunionen.
Du kan skicka frågorna med e-post, vi läser dem och tar kontakt.