Dataskyddspolicy enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR, 2016/679). Uppdaterad 2020-07-08 

Personuppgiftsansvarig 

Markinvest Oy
FO-nummer: 0592474-7
Karjalankatu 35A, 15150 Lahtis 

Kontaktperson i frågor som gäller registret

Pekka Peltonen, tel. +358 40 9000 322
E-post: pekka.peltonen(at)markinvest.fi 

Registrets namn 

Markinvest Oy:s kund-, marknadsförings- och rekryteringsregister 

Ändamål för behandlingen av personuppgifter 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster, produkter samt arbetsmöjligheter på bästa möjliga sätt. Personuppgifter behandlas för att vårda och analysera kundförhållanden, utarbeta offerter, producera och följa upp tjänster, fakturera för tjänster, administrera och hantera arbetsansökningar, utveckla affärsverksamheten samt för kundkommunikation, som kan ske även elektroniskt och riktat. 

Registrets datainnehåll 

Uppgifter som lagras i registret erhålls från kunden bl.a. genom formulär på webbplatsen, via e-post, telefon, tjänster på sociala medier, avtal, kundträffar och andra situationer där kunden lämnar sina uppgifter. 

I registret lagras följande uppgifter: 

basuppgifter (namn, kontaktuppgifter, organisation), information i samband med besök på vår webbplats (inkl. cookies), kontakt, reklamation eller förfrågningar 

Lagringstid för personuppgifter 

Vi sparar personuppgifterna bara så länge det behövs för ändamålet med behandlingen enligt denna policy. Vissa uppgifter kan sparas under längre om det krävs i separat lagstiftning (inkl. bokföringslagen) eller om det anses nödvändigt utifrån Markinvests berättigade intresse. Kunduppgifter sparas tills kundförhållandet upphör, i första hand enligt kundavtal. 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Uppgiftskällor för registret är: uppgifter som kunden har lämnat och skickat om sig själv; basuppgifter (namn, kontaktuppgifter, organisation), kontakter med vår kundtjänst; övriga uppgiftskällor; Google Analytics och tredjepartsprogram som använder det; MailChimp; Leadfeeder; kanaler i sociala medier. Vi kan köpa uppgifter från tredje parter som komplement till kunduppgifterna (inkl. offentliga register hos myndigheter). 

Cookies och annan motsvarande teknik 
Regelmässig överlåtelse av uppgifter

Uppgifter kan överlåtas till tredje parter om det är nödvändigt eller oundvikligt för ändamålet med behandlingen: godkända tredje parter som behandlar personuppgifter, till vilka uppgifter kan överlåtas enligt tillämplig lagstiftning. Uppgift som hör ihop med verksamhetsutveckling och -rapportering där individuella personer inte går att identifiera. Överlåtelse av uppgifter som rör brottsmisstankar till myndigheter. Uppgifter om arbetssökande kan överlåtas för lämplighetsbedömning vid individuella rekryteringar. Uppgifter kan överlåtas till köpare i samband med företagsköp, om Markinvest säljer eller reglerar sin affärsverksamhet på något annat sätt. 

Överföring av uppgifter till land utanför EU eller EES 

Uppgifter som samlas in av marknadsföringsprogrammet MailChimp samt Google Analytics kan överföras utanför EU eller EES-området. Företagen som upprätthåller dessa program har förbundit sig att följa dataskyddsavtalet EU-US Privacy Shield. I övrigt överförs inga uppgifter utanför EU eller EES utom i de fall kundarbetet kräver det och kunden har gett sitt samtycke. 

Principer för registerskydd 

Vi sörjer för att skydda registeruppgifterna med relevanta tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi skyddar informationen med olika fysiska och digitala metoder samt genom att utbilda och instruera personalen. Överföring av data via det offentliga nätet (internet) är dock aldrig fullständigt säkert. Trots att vi försöker skydda registeruppgifterna med alla rimliga medel kan vi inte garantera datasäkerheten för de uppgifter som du skickar till vår webbplats, utan sändningen sker på avsändarens ansvar. När vi har mottagit uppgifterna strävar vi efter att förhindra otillåten användning av registren med hjälp av vår dataskyddspraxis och tekniskt skydd, 

Rätt till granskning och rättelse 

Alla registrerade har rätt att granska sina uppgifter i registret och kräva att eventuella felaktiga uppgifter rättas eller att bristfälliga uppgifter kompletteras. Om den registrerade vill granska sina uppgifter eller kräva rättelse av uppgifterna, ska begäran skickas skriftlig till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som stadgas i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad). Markinvest Oy är skyldigt att kontrollera den registrerades identitet för att kunna besvara ovannämnda uppgiftsförfrågan. Markinvest Oy kan då vid behov be den som framställer begäran att styrka sin identitet. 

Ändring av datapolicyn 

Markinvest utvecklar kontinuerligt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att göra ändringar i denna datapolicy. Eventuella ändringar kan också bero på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att då och då läsa datapolicyn för att upptäcka eventuella ändringar. 

 

Ta kontakt