Standardenliga handlingar: tekniskt pass, säkerhetsbevisning och bruksanvisning 

EAC-certifiering kräver dokument som tekniskt pass, Safety Case och bruksanvisning. De måste upprättas enligt standard och på ryska språket. Markinvest utreder behovet av dokument och kan göra standardenliga dokument åt företaget eller hjälpa till med upprättandet av dem enligt standard. 

Tekniskt pass för maskiner och utrustning på ryska 

Varje maskin och utrustning som levereras till Ryssland måste ha ett tekniskt pass.
Tekniskt pass ska utformas enligt en särskild GOST R-standard och -norm. 

Det tekniska passets innehåll:
1. allmänna anvisningar
2. basuppgifter och tekniska data om utrustningen, bl.a. uppgifter om certifiering
3. utrustningens innehåll
4. drifttid, lagringstid, tillverkarens garanti
5. lagring
6. förpackningsintyg
7. tillverkningsintyg (utrustningen är tillverkad och användbar)
8. anvisningar för användning
9. uppgifter om utrustningens liv (drift, förflyttning osv.)
10. uppgifter om underhåll, reparation, inspektioner
11. reklamationer
12. anvisningar om destruktion[
13. övriga uppgifter. 

Safety Case, säkerhetsbevisning på ryska 

Safety Case, säkerhetsbevisning, är ett obligatoriskt dokument i samband med Tullunionens certifiering enligt TR CU 010 ”Maskiners och anordningars säkerhet” och TR CU 032 ”Trycksatta anordningars säkerhet”, och som tillverkaren (den som ansöker om certifikat) ska uppvisa för certifieringsorganet. Safety Case ska överlämnas till kunden om kunden begär det. Rostekhnadzor (myndigheten som övervakar idrifttagningen) kräver ofta Safety Case. 

Vanligtvis innehåller säkerhetsbevisningen:
1. grundläggande tekniska uppgifter om produkten
2. allmänna principer om produktens säkerhet
3. krav på utrustningens tillförlitlighet och säkerhet
4. krav på personalen
5. analys av risker i samband med användning av utrustningen
6. säkerhetskrav i idrifttagningsfasen
7. krav på säkerhetsövervakning vid produktens användning
8. krav på kvalitetsövervakning för säker drift
9. krav på miljöskyddsövervakning i idrifttagnings-, drift- och
återvinningsfasen
10. krav på informationsinsamling och -analys angående säkerhet
i idrifttagnings-, drift- och återvinningsfasen
11. säkerhetskrav i återvinningsfasen. 

Bruksanvisning/manual på ryska 

Bruksanvisning är ett obligatoriskt dokument i samband med certifiering i Tullunionen. Bruksanvisningen ska vara på ryska. Det tillverkande företaget har oftast upprättat bruksanvisningen utan att ta hänsyn till kraven för EAC-certifiering. 

Manualen/bruksanvisningen ska innehålla:
1. information om struktur, funktionsprincip, maskinens eller utrustningens egenskaper
2. anvisningar om installation eller sammansättning, idrifttagning och justering, service och
reparation
3. orientering om maskinens och (eller) utrustningens användning och säkerhetsåtgärder 
som ska följas vid användningen av maskinen och (eller) utrustningen, inklusive 
idrifttagning, korrekt användning och service, alla slags reparationer, periodisk
diagnostik, test-, transport-, förpacknings- och lagringssätt samt lagringsförhållanden
4. specifika data (angiven lagringstid, specificerad livslängd och (eller) tilldelad resurs)
5. i slutet av den angivna livslängden (specificerad resurs, hållbarhet, liv) ska maskinen och (eller) utrustningen
tas ur bruk och beslut ska fattas om reparation, destruktion,
inspektion och återanvändning.
6. riskanalys:  förteckning över allvarliga fel och eventuellt felaktigt agerande
av personalen som leder till en farosituation eller olycka
7. personalens åtgärder i störningssituationer, vid kritiska fel eller
olycksfall
8. kriterier för gränslägen eller gränsförhållanden
9. anvisningar för urdrifttagning och destruering
10. uppgifter om driftpersonalens kompetens. 

Kostnadsfri rådgivningstjänst  

Ta kontakt med oss redan idag om du behöver information om certifiering eller andra krav med tanke på marknaderna i Ryssland och Tullunionen.
Du kan skicka frågorna med e-post, vi läser dem och tar kontakt.