EAC-dokument är intyg om kravöverensstämmelse (certifikat) och försäkran om kravöverensstämmelse (deklaration). 

EAC-certifikat eller -deklaration möjliggör användning av EAC-märket på produkter, etiketter, förpackningar och alla dokument som rör märket. I avtalshandlingar kan olika märkningar användas för samma sak: GOST, EAC, TR CU eller TR EAEU. EAC, TR CU-certifikat och -deklaration kan beviljas såväl produkter som tillverkats på Eurasiska unionens område som produkter från utländska tillverkare. Certifikatet får dock endast sökas av företag som är registrerade i tullunionen

EAC, TR CU-certifikat och/eller -deklaration kan inte utfärdas förrän alla andra dokument som krävs i samband med certifieringen är klara. Protokoll från tester ska upprättas och registreras före certifikatet och/eller deklarationen. Övriga dokument som Safety Case, tekniskt pass, bruksanvisning ska vara klara innan certifikatet och deklarationen registreras. 

Alla dokument ska vara på ryska, bestyrkta med sökandens underskrift och stämpel och laddas upp i certifieringssystemet. 

Markinvests certifieringstjänster 

Vi har långvarig och mångsidig kunskap om certifiering och erfarenhet av att arbeta med företag. Vi har hjälpt hundratals företag i Finland och Sverige att komma in i Ryssland och Tullunionen. 

1. Förhandsutredning
Analys av certifieringsbehov och optimal certifieringslösning. 

Vi gör en analys av kundernas certifieringsbehov och tillhandahåller ett optimalt certifieringsalternativ, en redogörelse för alla nödvändiga handlingar, tester och övriga åtgärder samt vilka dokument och certifikat som krävs. 

2. Certifieringsprocessen
Vi tillhandahåller nyckelfärdiga certifieringslösningar.  

Vi erbjuder våra kunder en pålitlig, lätt, enkel och smidig certifieringsprocess: 

– EAC-certifiering
– EAC-deklaration
– Tester och inspektioner som certifieringen kräver
– Dokument enligt standarden, tekniskt pass, Safety Case, bruksanvisning
– Andra erforderliga certifikat 

3. Konsulttjänster inom certifiering, kontakta oss redan idag 

Våra konsulttjänster omfattar kostnadsfri rådgivning, företagsspecifik certifieringsutbildning, förhandsutredning och rapport inför certifiering, tekniskt pass, Safety Case, bruksanvisning, kontakt med tull, tullagent och slutkund. 

Certifieringsfaser, erforderlig information om produkten och företaget 

1. Fas 1 – förhandsutredning 
– produktens beteckning och CN-beteckning (tullkod)
– tekniska uppgifter om produkten (broschyr, bruksanvisning m.m.)

2. Fas 2 – ansökan om certifikat
– certifieringsansökan
– befintliga certifikat
– testprotokoll
– alla tekniska dokument som nämns i TR CU (bruksanvisning, tekniskt pass, Safety Case m.m.)
– inspektion av produktionen, långvarig certifiering 

3. Fas 3 – överlämnande av certifikat 

EAC-certifiering och -deklaration 

Tullunionen har upprättat en förteckning över produkter som är obligatoriska att certifiera.

För produkter som inte ingår i Tullunionens förteckning över produkter som är obligatoriska att certifiera tillämpas nationella certifieringsbestämmelser som till exempel GOST R i Ryssland. 

I de fall där det inte finns någon officiell föreskrift rekommenderar vi att skaffa ett ”undantagsbrev” att visa upp för tullen och kunderna.

Som kvalitetsintyg fungerar ett frivilligt GOST R-certifikat. Samma EAC-intyg om överensstämmelse (certifikat) eller EAC-försäkran om överensstämmelse (deklaration) gäller i alla Tullunionens länder. Tullunionens tekniska föreskrifter överensstämmer med de europeiska systemen. Certifikatets och deklarationens giltighetstid är 1–5 år. Även certifikat för enstaka leveranser är möjliga. 

Läs mer om EAC-certifiering och -deklaration