EAC-certifiering, de vanligaste tekniska föreskrifterna TR CU 

 En teknisk föreskrift är ett huvuddokument som innehåller allmänna och konkreta EAC-krav på produkternas kvalitet och säkerhet samt certifierings- och deklarationsmetoder, tester och inspektioner.
Ofta måste certifieringen göras på basis av flera tekniska föreskrifter. 

Till exempel eldrivna maskiner och anordningar:
– Maskiners och anordningars säkerhet, TR CU 010/2011
– Säkerhet i lågspänningsutrustning, TR CU 004/2011
– Anordningars elektromagnetiska kompatibilitet, TR CU 020/2011 

Vanligaste tekniska föreskrifter:

– Säkerhet i lågspänningsutrustning, TR CU 004/2011
– Maskiners och anordningars säkerhet, TR CU 010/2011
– Säkerhet i utrustning som används i explosiva miljöer, TR CU 012/2011
– Anordningars elektromagnetiska kompatibilitet, TR CU 020/2011
– Säkerhet i produkter i den lätta industrin, TR CU 017/2011
– Livsmedelssäkerhet, TR CU 021/2011
– Krav på märkning av livsmedel, TR CU 022/2011
– Säkerhet i trycksatta anordningar, TR CU 032/2013 

EAC-certifieringsmetoder, certifieringsscheman 

I de tekniska föreskrifterna finns konkreta certifierings- och deklarationsmetoder
i form av certifieringsscheman 1S, 3S eller 1D, 3D osv.

Vilket schema som används beror på:
– om det handlar om serieproduktion eller en enstaka leverans
– om tillverkaren har ett certifierat ISO-kvalitetssystem eller inte
– om den sökande har egna intyg på att produktens kvalitet och säkerhet uppfyller kraven i de tekniska föreskrifterna eller om det behövs ytterligare tester osv.

Exempelvis kräver certifiering av serieproduktion ett besök i produktionen, men[Rivityskohta]deklaration av en serieprodukt kräver inte det. 

Tester och inspektioner som certifieringen kräver 

Tester är en ofrånkomlig del av certifieringsprocessen. För varje produkt redogör de tekniska föreskrifterna för vilka test som behövs och på vilket sätt testet ska utföras för att verifiera kvaliteten och säkerheten. 

I motsvarande teknisk töreskrift finns även hänvisningar till tillämpliga GOST R-standarder
som specificerar:
– antalet prover
– testmetoder och antal test.

Enligt certifieringsschemat kan testningen genomföras i ett ackrediterat eller ”annat”
(icke-ackrediterat) laboratorium. 

Auditering/inspektion av produktionen 

Ansökan om långvarigt certifikat kräver auditering/inspektion
av produktionen. Vanligen besöker en eller två experter från certifieringsorganet produktionsanläggningen och studerar framför allt organisationen av produktion och kvalitetsövervakning, hanteringen av reklamationer, underhållsprocesser m.m.  

Resultatet av inspektionen redovisas i en ”akt”, som läggs in i certifieringssystemet. 

Årlig inspektion av produktionen 

Upprätthållandet av långvariga certifikat kräver att det görs en s.k. årsinspektion varje år. Årsinspektionen görs antingen som ett besök/auditering vid produktionen eller som test av prover, eller bäggedera. 

Kostnadsfri rådgivningstjänst  

Ta kontakt med oss redan idag om du behöver information om certifiering eller andra krav med tanke på marknaderna i Ryssland och Tullunionen.
Du kan skicka frågorna med e-post, vi läser dem och tar kontakt.