Tillväxt- och lönsamhetsstrategi för affärsverksamheten banar vägen till framgång för företaget 

 

Bakom framgången står människor som ser till att företagets business- och produktportfölj innehåller det som krävs för att företaget ska klara sig idag och i framtiden. De vet att affärsverksamheten och produkten måste ha tillräckligt stor tillväxt- och lönsamhetspotential och att företaget måste vara klart bättre än konkurrenterna på vissa områden som är viktiga för kunderna. 

Det är en utmaning att vara bäst och lönsam. För att fortsätta vara framgångsrik krävs att man hela tiden lyckas med nya saker. Det kan man göra när människor förstår, tar sitt ansvar och är engagerade. Framgång är i allmänhet något man själv skapar och om man misslyckas är det också för det mesta ens eget fel. När människor förstår vad som krävs för att företaget ska blir framgångsrikt, växa och bli lönsamt samt vara bättre än konkurrenterna, tar de sitt ansvar och engagerar sig. 

SBA i centrum för tillväxt- och lönsamhetsstrategin 

SBA eller Strategisk affärsplanering (Strategic Business Area) fokuserar på tillväxt- och lönsamhetspotential och konkurrensförmåga. Företagets affärs- och produktportfölj måste ha egenskaper som gör att den klarar sig idag och i framtiden. Affärsverksamheten och produkterna måste ha en tillräcklig tillväxt- och lönsamhetspotential, och man måste undersöka nya möjligheter vid behov. 

Uppnå strategiska mål 

Nyckeln till framgång ligger i allmänhet i ens egna händer. När strategin har fått fäste i organisationen och alla vet vad framgång betyder är du på den säkra sidan. Dessutom måste du definiera de områden som är viktigast att följa upp, göra en granskningstidtabell samt besluta när och hur du ska reagera på avvikelser. 

Marknadsföring och försäljning håller din affärsverksamhet vid liv 

Det är kunden som skapar affärer, inte produkten eller tjänsten. Från marknadsföringssynpunkt är det kundens uppfattning som är avgörande. Nyckeln till framgångsrik försäljning är framför allt att förstå kunden, identifiera kundens behov och att erbjuda en lösning på dem. 

Utan kunder har företaget ingen mening. Marknadsföringens uppgift är att upprätthålla och öka intresset för produkten eller tjänsten öka deras attraktionskraft i utvalda målgrupper. Marknadsföringen stöder försäljningen, förbinder och motiverar kunden till köp, upprätthåller och skapar konkurrensfördelar samt förbättrar vinsten.  Försäljningens och marknadsföringens betydelse och roll kan inte betonas för mycket. Försäljningen tar in alla de pengar som företagets kostnader, t.ex. personalens löner ska betalas med. Försäljningen och marknadsföringen byggs upp utifrån kundernas behov, inköpsprocessen och köpbeteendet, dvs. kundförståelsen.  

Affärsidén ur B2B-marknadsföringssynvinkel 

Nyckelfrågan för företagets framgång är definitionen av affärsstrategin: på vilka affärsområden (SBA) företaget ska verka och hur (affärsidé). Företagets framgångsidé är en marknadsföringsbaserad affärsidé, vars uppgift är att beskriva företagets metod att tjäna pengar. 

Strateginivåer 

Nyckelfrågan för företagets framgång är definitionen av affärsstrategin: på vilka affärsområden (SBA) företaget ska verka och hur (affärsidé). Konkurrensstrategin framgår i affärsidén. Lönsamhets- och tillväxtstrategierna är i allmänhet alternativ till varandra, först lönsamhet och därefter tillväxt. 

Marknadsföringsplanering fyller luckor mellan målen 

Det uppstår ofta luckor mellan prognoser och mål. Man måste hitta metoder att fylla luckorna med hjälp av marknadsföringsplanering. Vid planering av marknadsföring fattas eller förbereds beslut på kort eller lång sikt och för att vidta åtgärder på olika noggrannhetsnivåer. 

Stadier i marknadsföringsplaneringen: 

  1. Nulägesanalys – omplanering 
  2. Val av marknadsföringsstrategi – marknadsföringens affärsidé 
  3. Mål och alternativ A, B och C 
  4. Verksamhetsplan – genomförande 
  5. Utvecklingsobjekt t.ex. marknadsundersökning 
  6. Uppföljning – korrigerande åtgärder 

Uppföljning och korrigerande åtgärder 

I praktiken är planering aldrig en sammanhängande process från början till slut. Planering och uppföljning av genomförandet lyckas endast om man definierar: 

  • konkreta åtgärder för varje mål 
  • noggrann tidtabell för varje åtgärd 
  • ansvariga personer för varje åtgärd 
  • penningsatsning för varje åtgärd 

Det är bättre att reagera på avvikelser direkt än att ”se hur det blir nästa månad”. 

Ta kontakt