Vad är EAC-märket och varför är det viktigt ?

EAC-märket verifierar att produkten är certifierad och uppfyller kraven i EAC (TR CU/TR EAEU). EAC är en förkortning av Eurasian Conformity, Eurasisk överensstämmelse. EAC-märket ska fästas på produkten före tullklarering. Till den del tillverkaren inte har uppfyllt sin skyldighet utanför EAEU överförs skyldigheten till EAEU:s auktoriserade representant, i sista hand importören

 

EAC-märket och dess användning 

Certifierade produkter ska märkas med EAC-märket när de är avsedda för marknaderna i Eurasiska Tullunionen, dvs. Ryssland, Kazakstan, Belarus, Kirgizistan eller Armenien.  EAC-märket ska fästas synligt och permanent på produkten. Om märket inte kan fästas på själva produkten får det finnas i förpackningen. EAC-märket ska finnas i bruksanvisningen och andra dokument. 

EAC-märket består av en kombination av bokstäverna ”E”, ”A” och ”C”. Märket ska sitta på en avvikande bakgrund. Det finns inga närmare anvisningar om märkets storlek, men basstorleken ska vara minst 5 mm. Bokstäverna ska vara rätvinkliga och märket ska ha samma bredd som höjd. 

EAC-märket kan vara positivt eller negativt. I samtliga fall ska EAC-märket vara synligt för kunden vid köptillfället eller myndighetspersonen vid införseln till Tullunionens område. Det är absolut förbjudet att använda märket om certifiering inte utförts och certifikat inte beviljats. 

EAC EX-märket 
EAC EX-märket ska användas på produkter som regleras av förordningen TR CU 012/2011 om explosionsfarliga utrymmen. Märket kan användas när certifikat enligt EAC EX (TR CU 012) har beviljats. 

Kostnadsfri rådgivningstjänst  

Ta kontakt med oss redan idag om du behöver information om certifiering eller andra krav med tanke på marknaderna i Ryssland och Tullunionen. Du kan skicka frågorna med e-post, vi läser dem och tar kontakt.