Ryskt GOST R-certifikat och försäkran om överensstämmelse/deklaration 

GOST R och TR-utvecklingsprocess 

För produkter som inte finns i Tullunionens förteckning över produkter som är obligatoriska att certifiera tillämpas nationella certifieringsbestämmelser i Ryssland, Kazakstan och Belarus. 

I takt med att Tullunionens tekniska föreskrifter träder ikraft ersätter och upphäver de medlemsstaternas nationella standarder, normer och certifikat GOST R, GOST K och BelCT. I varje medlemsland finns det dock ännu produktgrupper som måste certifieras enligt nationella standarder. Det finns även några nationella tekniska föreskrifter enligt vilka vissa produktgrupper ska certifieras, t.ex. den ryska tekniska föreskriften om ”Brandsäkerhetskrav”. Certifiering enligt de tekniska föreskrifterna för brandsäkerhet kan göras antingen i form av certifikat eller deklaration. 

Kostnadsfri rådgivningstjänst 

Ta kontakt med oss redan idag om du behöver information om certifiering eller andra krav med tanke på marknaderna i Ryssland och Tullunionen. Du kan skicka frågorna med e-post, vi läser dem och tar kontakt.

GOST R-CERTIFIERING 

I ryska regeringens beslut N 982 1.12.2009 finns en förteckning över produkter som är obligatoriska att certifiera. För dessa produkter måste man söka antingen GOST R-certifikat om överensstämmelse eller GOST R-försäkran om överensstämmelse (deklaration). 

I samma certifikat kan man kombinera produkter:
– som är tillverkade av samma tillverkare
– som uppfyller samma standarder
– som hör till samma produktgrupp (de fyra första siffrorna i tullkoden är lika) 

Certifikat kan utfärdas för en leverans eller för serieproduktion 

Certifikatet kan gälla för en leverans av produkter (försändelse eller avtal) eller för en produkt (serieproduktion). 

 1. Certifikat för leverans
  Certifikat för leverans beviljas för ett visst produktparti. I certifikatet anges partiets storlek och uppgifter om avtal eller faktura. Det är den ryska importören som ansöker om certifikatet. För att få certifikat för en leverans ska följande uppvisas för certifieringsorganet: – ansökan, tekniska uppgifter och beskrivningar av produkterna, dokument angående leveransen (avtal, faktura, fraktsedlar osv.), uppgifter om den ryska parten och kopior av registreringsintyg (registrering, skatt, statistikkoder) och tillverkarens testprotokoll. 
 2. Certifikat för serieproduktion
  Certifikat för serieproduktion utfärdas till den utländska tillverkarens ryska representant. Certifikatets giltighetstid är 1–3 år.  För att få certifikat för serieproduktion ska fullmakt från tillverkaren eller representationsavtal uppvisas för certifieringsorganet. Tillverkarens sidoproduktion i olika länder kan förtecknas i en bilaga till certifikatet. För att få certifikat för serieproduktion ska följande uppvisas för certifieringsorganet: – ansökan, tekniska beskrivningar och uppgifter om produkten, befintliga certifikat, certifikat om ISO 9000 kvalitetssystem, prover för testning. På basis av granskning av handlingarna och testning av proverna beviljar certifieringsorganet certifikat för serieproduktion. Ibland krävs det auditering av produktionen innan certifikatet överlämnas. 
 3. Årsinspektion, upprätthållande av certifikat för serieproduktion
  Vissa certifieringsscheman kräver en årsinspektion för att upprätthålla ett flerårigt
  GOST R-certifikat. Årsinspektionen görs antingen utifrån handlingarna (granskning av ändringar i teknologin eller leveranskedjan samt reklamationer) eller genom besök i produktionen.
  Om det inte görs någon årsinspektion är certifieringsorganet skyldigt att meddela tillsynsorganen om detta och GOST R-certifikatet upphör att gälla. Årsinspektionen gäller de GOST R-certifikat för serieproduktion som har en giltighetstid på 2–3 år. 

Obligatoriskt GOST R-certifikat 

Den ryska GOST R-certifieringen av kravöverensstämmelse är en obligatorisk certifieringsordning, som gör det möjligt för produkter att komma in och säljas på den ryska marknaden. 

Vilka produkter som är obligatoriska att GOST R-certifiera fastställs separat. Förteckningen över produkter som kräver GOST R-certifikat uppdateras kontinuerligt, så i osäkra situationer måste man kontrollera om det behövs certifikat. 

Det obligatoriska certifikatet ska uppvisas för tullen, antingen i original eller som en av certifieringsorganet bestyrkt kopia. 

GOST R-märke för obligatoriskt certifikat 

Alla GOST R-certifierade produkter, bruksanvisningar osv. ska förses med märke för certifierad produkt. Märket för GOST R-certifiering kan vara positivt, negativt eller reliefmönstrat. Som en del av märket ingår certifieringsorganets kod, bokstav och nummerserie. 

GOST R-försäkran om överensstämmelse (deklaration) 

I ryska regeringens beslut N 982 1.12.2009 finns en förteckning över produkter som kräver en deklaration som verifierar att de överensstämmer med kraven i GOST R-standarderna. Deklarationen kan gälla en leverans (parti) eller en produkt.[Rivityskohta]Giltighetstiden för en produktspecifik (serieprodukt) deklaration är 1–3 år. 

I deklarationen försäkrar den sökande att produkternas kvalitet och säkerhet uppfyller GOST R-standarden. Därefter registreras deklarationen hos ett ackrediterat certifieringsorgan. Överensstämmelsen fastställs på basis av tillverkarens testprotokoll och granskning av dokumentation, eller genom certifieringslaboratoriets egna tester. 

Frivilligt GOST R-certifikat 

En produkt kan beviljas s.k. frivilligt GOST R-certifikat om överensstämmelse. Certifikatet är ett kvalitetsintyg och ett konkurrensmedel vid marknadsföringen i de fall där det inte går att bevilja något annat certifikat för produkten, dvs. om det inte finns någon teknisk föreskrift.  

I Ryssland finns det även objekt och projekt som kräver frivilligt GOST R-certifikat om överensstämmelse, dvs. där frivilligt GOST R-certifikat i praktiken är obligatoriskt. Det frivilliga certifikatet innehåller samma uppgifter som det obligatoriska GOST R-certifikatet.