Markinvestistä liiketoiminnan kasvu- ja kannattavuusstrategia, joka auttaa yritystoiminnan menestysuralle

Menestyksen takana ovat ihmiset, jotka pitävät huolen siitä, että yrityksen business- ja tuotesalkusta löytyvät sellaiset eväät, joilla se pärjää tänään ja tulevaisuudessa.

He tietävät, että liiketoiminnassa ja tuotteessa on oltava riittävä kasvu- ja kannattavuuspotentiaali ja yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin asiakkaille merkittävän tärkeässä asiassa.

Paremmuus ja kannattavuus ovat haasteita. Menestys ja sen ylläpitäminen edellyttävät jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista. Se on mahdollista, kun ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat.

Menestyminen on yleensä omissa käsissä, myös epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä. Kun ihmiset ymmärtävät, mitä menestyminen, yrityksen kasvu ja kannattavuus sekä kilpailijoita parempi toiminta edellyttävät, he sitoutuvat ja innostuvat.

Markinvestin liiketoimintapalvelut yrityksille

Markinvest on tehnyt business to business – yritysten kanssa yhteistyötä vuodesta 1986 alkaen. Strategiaprosessi kestää tavallisesti 3-6 kk. Strategiaprosessissa strategiset business alueet (SBA) ovat keskiössä.

 1. Sparraus, strategian soljutus organisaatioon
 2. Strateginen suunnittelu ja johtaminen
 3. Strategisten business-alueiden analysointi ja kehittäminen
 4. Business-alueiden kilpailuedun analysointi ja kehittäminen
 5. Strateginen markkinatutkimus

Strategiasuunnittelun vaiheet

 1. Nykytila-analyysi
 2. Liiketoimintastrategian valinta
 3. Tavoiteasetanta
 4. Toimintasuunnitelma/Toteutus
 5. Kehityskohteet
 6. Seuranta

 

Kasvun ja kannattavuuden askelmerkit löytyvät analysoimalla yrityksen perustoimintoja

Analyysit muodostavat sen perustan, jonka päälle menestyksellinen liiketoiminta on mahdollista rakentaa. Analyysissä on kaksi pääosaa ja niistä tehdyt synteesit.

Ympäristöanalyysi
Tulevaa ympäristöä ei voida ennustaa. On muodostettava vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia. Ympäristöä analysoitaessa tarkastelun kohteita ovat poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset, ekologiset tekijät.

Sisäisen tilan analyysi
Sisäistä tilaa analysoimalla luodaan kuva yrityksen tilasta. Analysoinnin pääalueita ovat organisaatio, yrityksen eri toiminnot ja talous.

Synteesianalyysit
Synteesianalyysit yhdistävät ympäristön ja sisäisen tilan analyysit kuvaten tätä päivää ja tulevaisuutta. Tunnetuimpia ovat toimialan menestystekijät, SWOT- ja portfolioanalyysit.

Kasvu ja kannattavuusstrategiassa SBA:t ovat keskiössä

SBA suunnittelussa huomioidaan kasvu- ja kannattavuuspotentiaali ja kilpailukyky.Yrityksen business- ja tuotesalkusta on löydyttävä sellaiset eväät, joilla se pärjää tänään ja tulevaisuudessa. Liiketoiminnassa ja tuotteessa on oltava riittävä kasvu- ja kannattavuuspotentiaali. Uudet tilaisuudet on tarvittaessa tutkittava.

Strategian tavoitteiden ja käytännönläheisen toimintasuunnitelman  määrittäminen

Analyysien, synteesin ja johtopäätösten perusteella laaditaan liiketoiminta-aluekohtainen (SBA) strateginen toimintasuunnitelma 2-3 vuodeksi ja päätetään 4-5 yritykselle merkittävästä toimenpiteestä millä kasvu-/kannattavuustavoite on mahdollista saavuttaa.

Strategisten tavoitteiden saavuttaminen

Menestyminen on yleensä omissa käsissä. Kun strategia on soljutettu organisaatioon, ja ihmiset tietävät mitä onnistuminen merkitsee, ollaan voiton puolella. Tämän lisäksi on vielä määriteltävä oleelliset seurattavat alueet, tarkasteluaikataulu sekä päätettävä, milloin ja miten poikkeamiin reagoidaan.

Lue lisää: Yrityksen toimiala ja strategiset businessalueet